Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

jagaanime
jagaanime
jagaanime
4955 0f81 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
jagaanime
4487 0191 500
"Ości" 1
jagaanime
– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?
– Nie.
– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?
– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.
Jeszcze się nie spotkaliśmy.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

November 13 2019

jagaanime
6915 a7ae
Reposted fromRowena Rowena
jagaanime
1713 c0e5 500
Reposted fromteijakool teijakool
jagaanime
1895 e3cf 500
Reposted fromezf ezf
jagaanime
2545 2585 500
Reposted fromtichga tichga
jagaanime
6145 e00d
Reposted fromteijakool teijakool
jagaanime
6545 49ce
Reposted fromtichga tichga
jagaanime
9494 5455 500
Reposted frompunisher punisher viaovtza ovtza

November 09 2019

jagaanime
7049 540d
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viascorpix scorpix
jagaanime
8427 465c 500
Reposted fromtelewizja telewizja viascorpix scorpix
jagaanime
2335 3872
Reposted fromreycio reycio viascorpix scorpix
jagaanime
4269 042f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
jagaanime
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaikari ikari
jagaanime
3848 b9a3

November 07 2019

jagaanime
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

October 31 2019

jagaanime


a pew story
Reposted fromstarwars starwars viaovtza ovtza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl