Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

jagaanime
Reposted frommeem meem viaanuszka anuszka
8113 6c82 500
Reposted fromidiod idiod viaargentum argentum
4123 425b
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaoll oll
7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaoll oll
jagaanime
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viaoll oll
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoll oll
jagaanime
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik viaoll oll
jagaanime
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
jagaanime

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

Reposted fromKwiatyKawaPapierosy KwiatyKawaPapierosy viaoll oll
jagaanime
3166 4ffe 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaoll oll

April 13 2017

4989 14b6

Our Lord Cthulhu

Reposted frommyry myry viaoll oll
9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoll oll
jagaanime
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaoll oll
jagaanime
0125 7cd9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll
jagaanime
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viaoll oll
0901 9269
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaoll oll
jagaanime
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viaoll oll
jagaanime
marudź. marudzenie jest cnotą
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaoll oll

April 12 2017

jagaanime
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
jagaanime
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl