Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

jagaanime
6842 580d
Reposted fromgrobson grobson vianieobecnosc nieobecnosc
jagaanime
Ludzie pozbawieni zasad moralnych często uważają się za bardziej wyzwolonych, ale przeważnie nie potrafią nic odczuwać lub są niezdolni do miłości. Dlatego uciekają w rozwiązłość. Trupy spółkujące z trupami.
— Charles Bukowski, Kobiety.
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
jagaanime
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
jagaanime
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
jagaanime
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska

March 12 2019

jagaanime
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viamirabilia mirabilia
jagaanime
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaoll oll
jagaanime
1133 4069 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
jagaanime
summer chill
Reposted fromcats cats viaoll oll

March 08 2019

jagaanime
Reposted frombvd bvd viapdr320 pdr320
jagaanime
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc

March 07 2019

jagaanime
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vianyaako nyaako
jagaanime

March 04 2019

jagaanime
6562 3371 500
Reposted fromlujek lujek viaoll oll
jagaanime
7614 5d1f
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
jagaanime
5154 ad35
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

February 26 2019

jagaanime
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio
jagaanime
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
jagaanime
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll

February 25 2019

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl