Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

jagaanime
6338 8502
Reposted fromrandoom randoom viaCarridwen Carridwen
jagaanime
Sam musisz sobie pomóc. Jeśli coś w tobie szwankuje, musisz to naprawić własnymi rękami.
— Paul Auster, Niewidzialne
jagaanime
jagaanime
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viacrambie crambie
jagaanime
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacrambie crambie
jagaanime
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
jagaanime
2304 ce1b
Reposted fromsaltinthe saltinthe viaoll oll

September 14 2017

3382 4913 500

stolenvaporwave:

/u/adventure_hat

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianiskowo niskowo
jagaanime
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
jagaanime
0400 2036
jagaanime
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
jagaanime
4654 db66
Reposted fromtfu tfu viaamarus amarus
jagaanime
2133 06a3 500
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viavanite vanite
jagaanime
1985 718a 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoll oll
8261 8da7 500
Reposted fromdivi divi viaoll oll
jagaanime
1753 d64c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaandzxa89 andzxa89
jagaanime
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaandzxa89 andzxa89
jagaanime
1233 5c33 500
Reposted fromoll oll

September 07 2017

4879 a20d 500

violent-darts:

chandri:

theinturnetexplorer:

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

RIP Beautiful Prince.

WTF TORONTO

No this is totally normal for Toronto.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl