Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

jagaanime
0153 4bd8
jagaanime
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
jagaanime
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
jagaanime
5238 a15c
Reposted fromrainy rainy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

When I have to go to one of these sales meetings


/* by GargamelLeNoir */

jagaanime
1773 2349
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
jagaanime
Reposted fromoll oll viabellthecat bellthecat
jagaanime
9761 7257
Reposted fromspes spes viagdziejestola gdziejestola
jagaanime
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viagonnabebetter gonnabebetter
jagaanime
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viagonnabebetter gonnabebetter
8226 df56 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viabellthecat bellthecat

July 10 2017

jagaanime
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viaheroine88 heroine88
jagaanime
1970 Ford Mustang Boss 429
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaheroine88 heroine88
jagaanime
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted frommegustonanista megustonanista viaheroine88 heroine88
jagaanime
jagaanime
3404 83e1 500
Reposted fromcornymistick cornymistick viacomics comics
jagaanime
3310 f18b 500
Reposted fromMate156 Mate156 viaandzxa89 andzxa89

July 06 2017

jagaanime
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
jagaanime
every night.
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl